جلسه اولین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز طبس توسط سرکار خانم الهام حسنی جلسه اولین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز طبس توسط سرکار خانم الهام حسنی
- 4 شنبه مورخ 20/4/97 ساعت 11 -
دانشجویان علاقه مند می توانند در جلسه دفاع حضور داشته باشند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر