نظر خواهی درمورد کیفیت تدریس اساتید(نیمسال دوم97-96)

اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی

« مشارکت فعال در ارزشیابی کیفیت تدریس، ارتقای کیفیت آموزش است.»

دانشجویان گرامی :

نظر خواهی در مورد کیفیت تدریس استادان (نیمسال دوم97-96)

از سه شنبه  مورخ 97/01/28تا  پایان روز شنبه مورخ  97/03/05

ضمن تکمیل کاربرگ ارزیابی به تفکیک دروس نظری در سیستم گلستان و تشویق به انجام این مهم، مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه را در پیشبرد اهداف و  بهبود امور آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.
لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه "بله" را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند

فایل راهنمای چگونگی ارزشیابی استادان در سامانه نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس  http://nezarat.skpnu.ac.ir    قابل دسترسی می باشد.

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر