جلسه تودیع فرمانده جدید پایگاه علم الهدی و جانشین پایگاه شهید شهریاری دانشگاه جلسه معارفه اقای محمد ابراهیم زاده به عنوان جانشین فرمانده پایگاه بسیج اداری شهید شهریاری دانشگاه پیام نور مرکز طبس و اقای رسول حسن زاده به عنوان مسئول جدید پایگاه بسیج دانشجویی شهید علم الهدی دانشگاه پیام نور طبس با حضور جناب سرهنگ فرحبخش فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس و سرگرد باقری فرماندهی حوزه بسیج ادرات و سروان یعقوبی فرمانده بسیج حوزه دانشجویی شهرستان

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر