محل برگزاری امتحانات ترم دوم 97-96 دانشگاه پیام نور طبس
قابل توجه د انشجویان گرامی

امتحانات ترم دوم سال تحصیلی -97- 96 در محل ساختمان مجتمع آزمایشگاهی تحقیقاتی دانشگاه واقع درجنب درمانگاه تامین اجتماعی برگزار خواهد شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر