روئسای دانشگاه پیام نورطبس از ابتدا تا کنون


محمود امینی
کارشناس ارشد الهیات
ازسال1382-1387
 
مهدی شفیعی مقدم
کارشناس ارشد روان شناسی
از سال 1388-1391
 
 
 
مصطفی اخوان صفار
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
کارشناس ارشد مهندسی فن اوری اطلاعات- گرایش امنیت
از سال 1395-1391
 
مصطفی حیدری
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
کارشناس ارشد مدیریت- گرایش صنعتی
از سال 1395

ارتباط مستقیم با ریاست: