دوشنبه 29 آبان 1391
نام و نام خانوادگی تحصیلات                                   سمت                 داخلی تماس    پست الکترونیک
سمیه صمصامی فوق لیسانس حسابداری مسئول امور مالی، بودجه و قراردادها 118 samsami.s@skpnu.ac.ir
عقیل
حسین زاده
فوق لیسانس ادبیات مسئول امور اداری 119 hosseinzadeh.a@skpnu.ac.ir
علی قصاب زاده فوق لیسانس مدیریت انباردار- خدمات 119
سید مرتضی زهتاب لیسانس الهیات کارپرداز 118 zehtab.m@skpnu.ac.ir
 
امتیاز دهی