دوشنبه 29 آبان 1391 کارشناسان فرهنگی دانشجویی
نام ونام خانوادگی تحصیلات سمت داخلی تماس پست الکترونیک
محمد
فرزین فر
کارشناسی ارشد 
علوم اقتصادی

(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)
کارشناس مسئول خدمات فرهنگی، دانشجویی 
مسئول تربیت بدنی ، روابط عمومی و امور عمرانی
123 farzinfar.m@skpnu.ac.ir
محمدرضا حیدریان لیسانس فیزیک مسئول امور دانشجویی 121 heydarian.m@skpnu.ac.ir
 
امتیاز دهی