شنبه 27 آبان 1391 اعضا علمی واحد طبس
       نام ونام خانوادگی                        مدرک                            رشته                                پست الکترونیک                                             داخلی
مصطفی حیدری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی haidary2000@gmail.com
مسئول امور جاری دانشگاه 112
مرتضی پیش بینی دکتری فیزیک هسته ای morteza_pishbini@yahoo.com
pishbini@phd.pnu.ac.ir
داخلی 121
مصطفی  اخوان صفار دانشجوی دکتری فنوری اطلاعات akhavansaffar@gmail.com
داخلی
سید حسن صادق زاده دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر sadeghzadeh1@gmail.com
sadeghzadeh@pnu.ac.ir
داخلی 121
راضیه لطفی دکتری روانشناسی عمومی rz_lotfi@yahoo.com داخلی 120
مریم مالک زاده دانشجوی دکتری شیمی تجزیه malekzadeh.m@pnu.ac.ir
مدیرگروه رشته شیمی
داخلی 120
حسن محمد زاده مقدم دانشجوی دکتری حسابداری mohamadzadhacc@yahoo.com
مدیرگروه رشته حسابداری
داخلی 121
وصال یحیی شیبانی دانشجوی دکتری زمین شناسی  vesal.sheibani@yahoo.com مسئول کارآفرینی
مدیرگروه رشته زمین شناسی
داخلی 120
بهزاد ترمه باف کارشناسی ارشد کامپیوتر داخلی 121
 
امتیاز دهی