ادرسهای مورد نیاز دانشگاه

آدرسهای مورد نیاز :

آدرس سایت دانشگاه پیام نور: http://pnu.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه پیام نور مرکز طبس: http://tabas.skh.pnu.ac.ir

کانال دانشگاه پیام نور مرکز طبس در سروش: @tabaspnu

سیستم گلستان: http://reg.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر