قابل توجه متقاضیان وام دانشجویی بنیاد علوی احتراماً بدین وسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی وام می رساند مهلت ثبت وام بنیاد علوی در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان از تاریخ 30/7/97 به تاریخ 30/8/97 به مدت یکماه تمدید شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر